Gebruikersvoorwaarden BT-Studio

Welke regels gelden er voor het gebruik van de website BT-Studio?

Toepasselijkheid

Artikel 1.
Deze Gebruikersvoorwaarden tussen jou als deelnemer en/of gebruiker van de website van BT-Studio en de eigenaar van de website BT-Studio (wij). Door gebruik van BT-Studio-website geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2.
Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:

 1. Je de BT-Studio-website bezoekt;
 2. Je deelneemt aan een cursus, reacties, berichten, meldingen, vragen of andere bijdragen op de website plaatst.

 

Aanmelding en registratie

Artikel 3.
Bij aanmelding als lid van BT-Studio ontvang je een e-mail met instructies hoe je een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het ledengedeelte van onze website. Je moet je inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 4.
Voor sommige gedeeltes van onze websites geldt dat je geen inhoudelijke bijdrage kunt plaatsen of toegang hebt tot de pagina’s op BT-Studio-website, als je je niet eerst hebt geregistreerd en ingelogd bent.

Artikel 5.
Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je BT-Studio daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan via het contactformulier.

Wij zullen je dan zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens toesturen.

 

Gedragsregels

Artikel 6.
U mag BT-Studio-website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.  Een bijdrage van een deelnemer geeft uitsluitend de mening van deze deelnemer weer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van BT-Studio.

Artikel 7.
BT-Studio beheert BT-Studio-websites. Wij kunnen bijdragen van deelnemers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij controleren, al naar gelang de inhoud van de bijdrage:

 • Voorafgaand aan plaatsing; of
 • Steekproefsgewijze na plaatsing; of
 • Achteraf op basis van klachten (zie artikel 17).

Artikel 8.
Je mag op BT-Studio-website geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

 • Discriminerende of beledigende commentaren;
 • Onwelvoeglijk taalgebruik;
 • Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
 • Het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
 • Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
 • Gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
 • Het zich voordoen als een andere persoon;
 • Het plaatsen van commerciële boodschappen;
 • Onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Artikel 9.
Je mag geen teksten op BT-Studio-website plaatsen die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken. Je mag wel de bron zelf noemen, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website. Ook mag je een beknopt citaat uit jouw bron plaatsen.

Artikel 10.
BT-Studio behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen deelnemers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van BT-Studio-website.

 

Waarschuwing

Artikel 11.
Wij raden je aan om bijzonder voorzichtig te zijn met het volgen van advies dat andere deelnemers op BT-Studio-websites geven. Raadpleeg hiervoor altijd een deskundige en professionele adviseur.

Hergebruik van bijdragen

Artikel 12.
Door gebruik te maken van BT-Studio-websites geef je BT-Studio toestemming om jouw bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties, met uitzondering van uitingen c.q. publicaties voor promotionele doeleinden.

Artikel 13.
Zonder onze voorafgaande toestemming mag je geen bijdragen van BT-Studio-website kopiëren, bewerken of publiceren, of samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan BT-Studio-websites publiceren. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

Aansprakelijkheid

Artikel 14.
Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op BT-Studio-website en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van jouw inloggegevens.

Artikel 15.
Door gebruik van BT-Studio-websites aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van BT-Studio, als BT-Studio schade lijdt doordat jij je niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 16.
BT-Studio is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om BT-Studio-website te gebruiken en/of te lezen.

Klachten

Artikel 17.
Klachten kun je elektronisch kenbaar maken via het reactieformulier op onze website. Omschrijf en onderbouw je klacht, bij voorkeur met kopie van de bijdrage en met vermelding van het webadres of url uit de adresbalk van je browser. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden.

Artikel 18.
De webredactie neemt jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord.

Privacy

Artikel 19.
De door jou verstrekte persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor communicatie tussen BT-Studio en lid. In geen geval worden deze aan derden verstrekt tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
 • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen BT-Studio en de lid in kwestie; en/of
 • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
 • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
 • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende lid.

Zie voor meer informatie over uw privacy: BT-Studio Privacybeleid.

Toepasselijk recht

Artikel 20.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Wijzigingen

Artikel 21.
BT-Studio heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.